safari-in-kenia-panter

Reis & Algemene Voorwaarden

Reisvoorwaarden

Van de Diensten van Safari in Africa kan slechts gebruik worden gemaakt door Klanten die eerst kennis hebben genomen van Safari in Africa Algemene Voorwaarden voor Boekingen (hierna: “Algemene Voorwaarden”)

Klanten dienen de verplichtingen in deze voorwaarden na te komen. De overeenkomst tussen Klanten en Safari in Africa treedt in werking zodra Safari in Africa per e-mail een bevestiging van de boeking stuurt

Safari in Africa biedt én maatwerk én standaard Safari’s aan. In overleg met u als klant kan er een volledig op maat gemaakt pakket worden aangeboden dat aansluit bij uw wensen. Omdat je toch graag vooraf wil weten hoe het is gesteld met de voorwaarden van de reizen die Safari in Africa aanbiedt zijn de voorwaarden vastgelegd in onderstaand document. Door het ondertekenen van een aangeboden offerte gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

1. Reservering

Wanneer uw wensen bij ons duidelijk zijn, zullen wij voor u een vrijblijvende offerte op maat opstellen. De offerte is uiteraard aan te passen aan nieuwe inzichten en wensen. Een offerte is 7 dagen geldig vanaf de datum van verzending. Pas als u helemaal tevreden bent over hetgeen wij u aanbieden, kunt u de reis reserveren. Wanneer u een reis reserveert, dient u ons enkele gegevens te verstrekken die nodig zijn om de reis definitief te kunnen boeken. U krijgt van ons een bevestigingsformulier toegestuurd die u ingevuld en ondertekend per e-mail of per post aan ons retourneert. Zodra wij uw bevestiging en (aan)betaling hebben ontvangen, zullen wij de verschillende reisonderdelen boeken. U dient zelf te zorgen dat uw vluchten aansluiten bij de gereserveerde reisdata.

Wanneer u na de boeking (dit is de door u bevestigde offerte) de reis wil aanpassen, zal Safari in Africa haar best doen de wijzigingen te realiseren. De daaruit voortkomende kosten, waaronder de wijzigingskosten van € 50,- per wijziging, zijn voor rekening van de reiziger. Alle aangeboden offertes en aanbiedingen door Safari in Africa zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag (ma-vr) zonder opgaaf van redenen worden herroepen.

Indien u uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan Safari in Africa als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst. Safari in Africa dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn te bevestigen of af te wijzen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst Safari in Africa het vereiste af dan komt er geen overeenkomst tot stand. Bevestigt de organisator het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, verzorgt Safari in Africa voor u een nieuw aanbod.

2. Hoofdboeker

Wanneer u met meerdere personen tegelijkertijd een reis boekt, dan fungeert het adres van de hoofdboeker als correspondentieadres. Deze reiziger ontvangt de offertes, het bevestigingsformulier en de factuur. De hoofdboeker is aansprakelijk voor de volledige betaling alsmede voor het verstrekken van de reisinformatie aan de medereizigers. De hoofdboeker is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de (mede)reizigers aan Safari in Africa, die belangrijk en/of van invloed kan zijn op de reis. Voorbeelden zijn: hart- en rugklachten, zwangerschap, minder validiteit, besmettelijke ziektes en suikerziekte.

3. De reissom

3.1 Boekingskosten

Safari in Africa brengt, apart van de op de website gecommuniceerde Safari bedragen, 2 extra boekingskosten in rekening welke onder een apart kopje op de offerte en factuur worden vermeld, te weten;

  • Boekingskosten voor het GGTO garantiefonds

– doorgaans een bedrag van €15,-per boeking

  • Boekingskosten voor het Calamiteitenfonds Reizen

– doorgaans een bedrag van € 2,50 per boeking

3.2 Betaling

Na uw bevestiging ontvangt u binnen enkele dagen een factuur. De aanbetaling bedraagt 30% van de totale reissom en dient binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. De volledige reissom dient minimaal 8 weken voor vertrek door ons ontvangen te zijn. Als u binnen 8 weken voor vertrek een reis wenst te boeken dan dient de volledige reissom binnen 7 dagen na de reservering, te zijn voldaan. Uw reis kan alleen doorgaan bij een tijdige en volledige betaling. Bij een niet volledige betaling voor vertrek gelden dezelfde voorwaarden als bij een annulering.

Notitie m.b.t. de Gorilla-Permits:

Zodra de vergunning is gekocht, kan deze niet worden terugbetaald bij annulering of onderling worden gewijzigd.

Voordat wij de Safari definitief bevestigen moeten wij ervoor zorgen dat wij de beschikbaarheid van vergunningen aanvragen ​​op basis van het aantal deelnemers, omdat slechts een beperkt aantal vergunningen per dag kan worden afgegeven.

4. Lidmaatschap brancheorganisaties

4.1. Garantiefonds GGTO

Safari in Africa is aangesloten bij het garantiefonds GGTO. Het Garantiefonds GGTO garandeert reizigers die geboekt hebben bij een van de aangesloten touroperators dat zij het reeds betaalde deel van de reissom terugkrijgen indien de touroperator in financieel onvermogen komt en de reis om die reden niet naar behoren kan uitvoeren. Dat kan zijn voor het vertrek maar ook tijdens de reis. Bovendien garandeert het Garantiefonds GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen (uiteraard alleen indien je de terugreis ook geboekt hebt bij de touroperator).
De touroperator brengt haar reizigers voor deze garantieregeling een klantenbijdrage van € 15,- per boeking tot € 10.000,- in rekening, een extra bedrag van € 15,- tot € 20.000 en nogmaals een extra bedrag van € 15,- tot € 30.000

Safari in Africa draagt zorg voor de afdracht van dit bedrag. Met deze bijdragen, die worden afgedragen aan de GGTO, wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Het bedrag staat separaat op de factuur vermeld.
Zie voor meer informatie https://www.stichting-ggto.nl/html/Watbiedenwij.asp
Mocht u een reis (onderdeel) bij Safari in Africa boeken en daarnaast nog een reisonderdeel rechtstreeks bij een Afrikaanse operator, houdt er dan rekening mee dat datgene wat u rechtstreeks bij de Afrikaanse operator boekt, niet onder de Nederlandse garantievoorwaarden valt. In Afrika bestaat nog geen beschermingsrecht voor consumenten die uw betalingen veiligstelt, zoals in Europa.

4.2. Calamiteitenfonds

Safari in Africa is aangesloten bij het Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in ons programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;-  – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Het Calamiteitenfonds vraagt een klantbijdrage per boeking van € 2,50 het bedrag staat separaat op de factuur vermeld. Safari in Africa draagt zorg voor de afdracht van dit bedrag.
Voor meer informatie https://www.calamiteitenfonds.nl/

4.3 AMREF The Flying Doctors medical, emergency and rescue cover

In het geval van een medische noodsituatie, is er een evacuatiedienst van een luchtambulancedienst vanuit alle wildernisgebieden naar het ziekenhuis van Nairobi. Er is ook een 24-uurs Flying Doctor Emergency Response-telefoon voor medisch advies.

De kostprijs voor deze geweldige service is ingesloten in al onze aanbiedingen.

AMREF, de African Medical and Research Foundation bestaat al 35 jaar als een stichting zonder winstoogmerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Nairobi, Kenia, en er zijn Tanzania-kantoren in Arusha en Dar-es-Salaam.

Onbenutte abonnementsgelden voor lidmaatschap gaan naar de AMREF Outreach en liefdadigheidsevacuaties. In Tanzania financiert AMREF het AMREF Muhimbili Outreach-programma dat gespecialiseerde artsen naar plattelandsgebieden vliegt om de minder bedeelden en het treinpersoneel in die gebieden te behandelen.

Zie ook: http://flydoc.org

5. Reisbescheiden

Ongeveer 2 weken voor vertrek ontvangt u van ons de definitieve planning en reservering. Het advies is om dit laatste overzicht op reis mee te nemen zodat u deze kunt tonen op het moment dat hier om gevraagd wordt. Tevens ontvangt u van ons een 06 nummer waarop wij, overdag te bereiken zijn. Voor noodgevallen ontvangt u een nummer van ons lokale contactpersoon. Er wordt van u verwacht om de gegevens op de offerte en de zelf gereserveerde vliegtickets op juistheid te controleren. Indien er een gegeven onjuist blijkt te zijn in de offerte, dient u dat zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

6. Annulering

6.1 Annuleringskosten

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient altijd schriftelijk te geschieden door de hoofdboeker. Een medereiziger is niet hoofdelijk aansprakelijk en kan daarom geen annulering doorgeven.
Restitutie vindt plaats met aftrek van de annuleringskosten.
De annuleringskosten zijn als volgt:
A – bij annulering t/m 60dagen voor vertrek: het aanbetalingsbedrag (30% van de totale reissom)
B – bij annulering van 59 dagen t/m 40 dagen voor vertrek: 60% van de reissom. Daaraan toegevoegd eventuele administratie/bankkosten en annuleringskosten voor binnenlandse vluchten en/of non-refundable activiteiten.
C – bij annulering van 39 dagen t/m de dag van vertrek: 100% van de reissom.

Notitie m.b.t. de Gorilla-Permits:

Zodra de vergunning is gekocht, kan deze niet worden terugbetaald bij annulering of onderling worden gewijzigd.

Ingebrekestelling

U bent gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien u vruchteloos bent aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot € 2500,- en 10% over de daaropvolgende € 2500,- en 5% over de daaropvolgende € 5000,- en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40,-
Indien u in verzuim bent kan Safari in Africa het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft, of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, hebben wij het recht u uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan.

6.2 Non-refundable reserveringen

Enkele lokale operators vragen een non-refundable reservering van 50 of 100% en wij zijn genoodzaakt om ons daar aan te houden. Voor een dergelijke overeenkomst geldt dan dat deze kosten naast de onder 6.1 genoemde annuleringskosten in rekening worden gebracht.
Geen restitutie wordt verleend bij het niet verschijnen, te laat komen, of wanneer een reis/onderdeel voortijdig wordt afgebroken. Indien u een annuleringsverzekering heeft en een geldige reden om te annuleren (ter beoordeling van de verzekeraar) bent u, afhankelijk van het verzekerde bedrag, gedekt voor bovenstaande kosten.

7. Kennelijke fout

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Safari in Africa niet.

Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen, die, vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger, op het eerste gezicht als zodanig herkenbaar zijn of zouden moeten zijn.

8. Wijziging van vertrekdatum of aantal deelnemers

Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal reizigers wordt beschouwd als een deelannulering. Indien een reiziger uit een reisgezelschap de reis annuleert, is hij/zij annuleringskosten verschuldigd. Het resterende reisgezelschap ontvangt een gewijzigd reisvoorstel op basis van de nieuwe groepsgrootte voor dezelfde accommodaties, transfers, binnenlandse vluchten en activiteiten in dezelfde reisperiode. Indien een wijzigingsaanbod niet mogelijk is of door het resterende reisgezelschap niet wordt geaccepteerd, worden alle overeenkomsten geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van één of meerdere personen van het reisgezelschap zal Safari in Africa er altijd naar streven om nadelige financiële gevolgen voor het resterende reisgezelschap zoveel mogelijk te beperken of wanneer mogelijk een eventueel ander passend alternatief aanbieden. U kunt het financiële risico afdekken door het afsluiten van een annuleringsverzekering.

9. In-de-plaatsstelling

De reiziger kan zich laten vervangen door een andere reiziger als de oorspronkelijke reiziger de reis moet annuleren en geen aanspraak kan maken op vergoeding van een (annulerings-)verzekering. De hoofdboeker, de oorspronkelijke reiziger en zijn/haar vervanger, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde deel van de reissom, eventuele wijzigingskosten en/of extra kosten ten gevolge van de vervanging.
Aan de in-de-plaatsstelling zijn enkele voorwaarden verbonden:
a. De in-de-plaatsstelling moet tijdig voor vertrek plaatsvinden en niet later dan 4 weken voor vertrek.
b. De vervanger moet aan alle in de overeenkomst verbonden voorwaarden voldoen.
c. De betrokken organisaties/dienstverleners hebben geen bezwaar tegen de in-de-plaatsstelling.
Een uitzondering betreft door Safari in Africa geboekte vluchten. Hiervoor volgt Safari in Africa de bepalingen van de luchtvaartmaatschappij. In de praktijk betekent dit dat geboekte vluchten niet door een vervanger overgenomen kunnen worden.

10. Internationale vluchten

Safari in Africa boekt geen (internationale) vluchten voor haar klanten. De ervaring leert dat vanwege het ruime aanbod aan vliegtickets op het internet, veel cliënten zelf op zoek gaan naar internationale vluchten. Voor goede aansluitingen van de transfers en/of binnenlandse vlucht dient u ons, tijdig (minimaal 14 dagen voor vertrekdatum), op de hoogte te brengen van de vertrek en aankomsttijden.

11. Reisverzekering

Een reisverzekering inclusief medische dekking is verplicht en valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Wij adviseren u een betrouwbare reisverzekering met werelddekking te nemen. Dit kan een hoop overlasten kosten besparen.

12. Reisdocumenten en vaccinaties

De reiziger dient bij vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten alsmede de benodigde visa en bewijs van vaccinaties. De generieke regel luidt: het paspoort dient ná vertrek uit het land nog 6 maanden geldig te zijn én minimaal twee lege bladzijden per te bezoeken land te bevatten. De reisdocumenten en vaccinaties kunnen per land verschillen en zelfs per jaar. U bent zelf verantwoordelijk dat u op de hoogte bent van de lokale geldende regelingen. Safari in Africa is niet aansprakelijk ingeval een reiziger niet aan de reis, of een onderdeel daarvan, kan deelnemen vanwege tekortkomingen in zijn/haar reisdocumenten.

13. Verplichtingen van de reiziger

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Safari in Africa ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. De reiziger(s) is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Safari in Africa van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Safari in Africa in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen.

14. Wijzigingsclausule

14.1 Wijzigingen van route of vervoer

Er kunnen zich bepaalde omstandigheden voordoen waardoor wij genoodzaakt kunnen zijn, ter plaatse of voor vertrek wijzigingen in de route, vervoer of accommodaties aan te brengen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een luchtvaartmaatschappij haar vluchtschema verandert. Mocht iets dergelijks zich voordoen dan kunt u er uiteraard op rekenen dat wij ons uiterste best doen om de kwaliteit van de reis te handhaven. Eventuele extra reis-en verblijfkosten die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden of het wijzigen van een vlucht/transfer schema of het annuleren van een vlucht of transfer waardoor er mogelijk een duurdere vlucht/transfer ingezet moet worden, zullen in principe aan de deelnemers worden doorbelast. Voor facultatieve of zelf georganiseerde excursies draagt Safari in Africa geen enkele verantwoordelijkheid.

14.2 Veranderde omstandigheden

Safari in Africa behoudt zich het recht voor om, op grond van veranderende omstandigheden, éénzijdige wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen zullen pas ingaan nadat de klant hiervan schriftelijk, of per e-mail op de hoogte is gebracht.

15. Klachten

15.1 Klachten tijdens de reis

Mocht u ter plaatse klachten of aanmerkingen hebben dan dient u deze direct ter plekke kenbaar te maken, en op schrift te zetten, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Van Safari in Africa ontvangt u in de reisbescheiden de contactgegevens en bereikbaarheid van onze organisatie. Bij een klacht dient u direct ook met ons contact op te nemen. Wij nemen uw klacht vervolgens zorgvuldig in behandeling.
Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en Safari in Africa daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

15.2. Klachten na de reis

Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Safari in Africa.
Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Safari in Africa te worden ingediend.
Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Safari in Africa niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. Safari in Africa geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

Safari in Africa zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk of elektronisch een inhoudelijke reactie geven.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Algemeen

De informatie op onze website heeft als doel u een zo goed mogelijk beeld te geven van onze diensten. Wij bieden maatwerk reizen aan zodat u zelf uw reis kunt samenstellen die bij uw wensen en verwachtingen past. Wij adviseren u met het samenstellen van uw reis zodat u er zeker van bent dat alles naar wens is ingedeeld en u onbezorgd kunt genieten. Safari in Africa heeft een inspanningsverplichting tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben.
Tegelijkertijd moet u zich realiseren dat u niet in Nederland bent, maar in Afrika. Niet alles zal even goed of snel geregeld zijn. We vragen u om begrip en flexibiliteit als het iets anders loopt dan u verwachtte.

16.2 Wilde dieren

Wij wijzen u erop dat het wild ook echt ‘wild’ is en dat u zich volledig bewust moet zijn dat elk dier onvoorspelbaar gedrag kan vertonen. Hierdoor is het belangrijk naar de instructies van uw gids te luisteren en die op te volgen. Wij willen u er op attent maken dat de meeste accommodaties en tended camp niet omheind zijn en dat u tijdens de safari’s op zeer dichte afstand bij het wild kunt komen. Een aanval door een wild dier komt zelden voor, maar géén enkele organisatie in de Afrikaanse bush kan u dit garanderen. Noch de lokale safari-operator, noch de gids, noch de werknemers van hotels/lodges/campsites, noch Safari in Africa kunnen verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel of incident tijdens een safari veroorzaakt door een wild dier.

16.3 Houding en/of gedrag van een deelnemer

De lokale operators behouden zich het recht voor om op elk ogenblik eenieder die deelneemt aan een tour, chartervlucht of safari te weigeren of uit te sluiten wanneer een houding en/of gedrag mentaal of fysiek, van een deelnemer dusdanig is dat hij/zij zichzelf of anderen in gevaar brengt. Safari in Africa noch de lokale operator zijn aansprakelijk voor enige schade of kosten gemaakt door een dergelijke gebeurtenis.

16.4 Uitsluiting aansprakelijkheid

Safari in Africa of de lokale operator zijn niet aansprakelijk zijn voor schade, dood, letsel, ziekte, diefstal of schade/verlies van eigendommen.
Safari in Africa is niet aansprakelijk voor de kosten/schade voor het niet verschijnen, te laat komen of vertraging van een vlucht of transfer waardoor de reis geannuleerd of gewijzigd moet worden. Indien lokale omstandigheden het noodzakelijk maken, behouden Safari in Africa en/of de lokale operators het recht voor om een gehele tour of een gedeelte ervan te laten vervallen of het reisschema te wijzigen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om eventuele perikelen te voorkomen.
Er kan geen schadevergoeding gevorderd worden indien de tekortkoming in de nakoming niet aan Safari in Africa noch aan de personen van wiens hulp wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken, is toe te rekenen of kon worden voorzien of kon worden verholpen. Er kan in ieder geval geen schadevergoeding gevorderd worden indien:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Ingeval op een in de reis begrepen dienst een verdrag, verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Safari in Africa dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

16.5 Verhaling uit verzekering

Safari in Africa is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

16.6 Maximering schadevergoeding

Indien Safari in Africa jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
Onverminderd het bepaalde is de aansprakelijkheid van Safari in Africa voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Safari in Africa. In dat geval is aansprakelijkheid Safari in Africa conform haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
Uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Safari in Africa gelden ook ten behoeve van werknemers van Safari in Africa en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.
Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door de Organisator verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door de Organisator of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

17. Opzegging door Safari in Africa

Safari in Africa heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Dit zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid aan de overeenkomst in alle redelijkheid niet kan worden verwacht. Indien de oorzaak bij de reiziger ligt, dan zijn de kosten voortvloeiend uit de opzegging voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak ligt bij Safari in Africa, dan zal de reissom aan de reiziger worden vergoed.

18. Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de reis (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Safari in Africa op deze termijnen een beroep doet.

19. Fotografie

Safari in Africa mag foto’s of films maken van haar reizen en reisdeelnemers, en de deelnemer verleent Safari in Africa uitdrukkelijke toestemming om dit te gebruiken voor promotie- of commercieel gebruik.
Deelnemers die hun foto’s liever niet laten gebruiken, wordt gevraagd zich te identificeren aan het begin van hun Safari.